Član 107(Vijeće roditelja)

 • Vijeće roditelja je tijelo u okviru kojeg se promoviraju interesi roditelja učenika škole u odgojno-obrazovnom procesu škole.
 • Škola ima vijeće roditelja koje se bira za tekuću školsku godinu, a čine ga po jedan predstavnik roditelja učenika iz svakog odjeljenja.
 • Vijeće roditelja u školi radi i djeluju na osnovu poslovnika o radu vijeća roditelja.
 • Vijeće roditelja svoje aktivnosti može koordinirati i međusobno sarađivati između škola na nivou općina ili kao vijeće roditelja na nivou Kantona.

Osnovne aktivnosti vijeća roditelju su:

 1. promoviranje interesa zajednice u kojoj se škola nalazi i interesa škole u toj zajednici
 2. prezentiranje stavova roditelja učenika školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani
 3. podržavanje aktivnog učešća roditelja i zajednice u radu škole
 4. obavještavanje školskog odbora i bilo koje druge zainteresirane strane o stavovima vijeća roditelja kad god to smatra neophodnim ili po zahtjevu školskog odbora ili druge zainteresirane strane
 5. učešće u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju odgojno-obrazovni rad u školi
 6. razvijanje komunikacije i odnosa između učenika, nastavnika, roditelja i zajednice
 7. predlaganje mjere za unapređenje odgojno-obrazovnog rada
 8. predlaganje mjera za unapređenje saradnje roditelja sa školom
 9. pružanje pomoći i podrške u poboljšanju uvjeta rada škole
 10. druge aktivnosti koje su od općeg interesa za rad škole

Link: Zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju - pravilnici

NAZAD